Millega tegeleb Mustamäe sotsiaalhoolekanne?

Toidutalongid vanast Nõukogude ajast
 
Eelmisel teisipäeval andis Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tiiu Meriväli linnaosa halduskogule ülevaate enda osakonna tööst.

Sotsiaalhoolekande osakond tegeleb reeglina inimeste abivajaduse hindamise ja sellest tulenevalt teenustele suunamise, toetuste maksmisega ning lastega perede vaidluste ja probleemide lahendamisega. Seal töötavate inimeste ülesandeks on Mustamäe elanikele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaaltoetuste, -teenuste ja muu abi osutamine ning erivajadustega inimeste kaitse korraldamine. Tänases majandusolukorras on justnimelt selle osakonna roll ja vastutus aina kasvamas.

Mustamäe Sotsiaalkeskuse pädevusse kuulub sotsiaalteenuste osutamine.

Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnas on täna 26 töötajat kes tegelevad igapäevase klienditeenindusega osakonnas ning autojuht kelle põhiülesandeks on abivajajatele toidu kojuviimine. Töö paremaks korraldamiseks on moodustatud 3 sektorit: sotsiaaltoetuste-, sotsiaalteenuse- ja lastekaitse sektor.

Eelmise aasta jooksul registreeriti osakonnas 9630 avaldust, millest ligi 76% on seotud sotsiaaltoetuste taotlustega ja toimetulekutoetuse avaldusi 1020. Loogiline on, et tänases olukorras on sotsiaaltoetuste taotlejate arv hakanud suurenema kuid ühele isikule välja makstav summa on seejuures vähenenud.

Koduteenuste osutamine kõrvalabi vajavatele eakatele (Mustamäel on 19 400 pensionäri st ligi 30%) ja puuetega inimestele läks 2008.a. üle Mustamäe Sotsiaalkeskusele kus teenust osutab 32 hooldustöötajat. Hooldajatoetust maksti eelmisel aastal 672 puudega inimese hooldamise eest 662 hooldajale. Puudega täisealisi elab Mustamäel 3690 ja lapsi 168 (ligi 6% Mustamäe elanikest).

Lastekaitse sektoris on 10 ametikohta. 2008. aasta jooksul oli lapsi eestkostel 56, aasta lõpu seisuga 52. Varjupaigas viibis aasta jooksul 19 last. Korduvaid viibimisi oli viiel lapsel. Asenduskoduteenusele suunati kokku 9 last. Vaid üks laps läks varjupaigast tagasi bioloogilisse perekonda. See näitab, et turvakodusse satuvad lapsed juba väga tõsiste ja keeruliste pereprobleemide ilmnemisel. Lapsi on Mustamäel kuni 17- eluaastani 10 300 ehk ligi 16% linnaosa elanikest.

Isiklikult puutun ka mina rohkem kokku sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse sektoriga. Olen jätkuvalt halduskogu esindajana linnaosa alaealiste komisjoni liige. Pigem küll vaatleval positsioonil. 2008. aasta jooksul arutasime komisjonis 118 juhtumit.

Ka sotsiaalhoolekande osakonna elu ei kulge oma probleemideta. Töökorralduslikult on probleemiks näiteks töötajate töötingimused ja klientidega suhtlemisel konfidentsiaalsus (mitu inimest ühes kabinetis) ja töötajate turvalisuse küsimused.

Osakonnas töötavad inimesed teevad aga igal juhul suurepärast ja tänuväärset tööd. Kohati võib isegi küsida, kas neil kõige selle kõrvalt ka enda eluks aega jääb (just sedamoodi naljatles halduskogu koosolekul ka Matti Tarum). Sotsiaalhoolekande osakonda kiitis halduskogu ja kiidan ka mina. Jõudu edasiseks!

Lisan siia failina veel põhjalikuma ülevaate Mustamäe sotsiaalhoolekandest aastal 2008. Dokumendiga tutvudes saab hea ülevaate sektorite kaupa tehtud tegevustest, makstud toetustest, töötajate koormusest ja paljust muust.
 

_

Mustamäe sotsiaalhoolekanne aastal 2008. Tiiu Meriväli.