Männikäbi lasteaed ja Kadaka tee 181 Mustamäe halduskogus

Tänase Mustamäe halduskogu päevakorras oli vaid kaks punkti. Männikäbi lasteaia arengukava kooskõlastamine ning “Kadaka tee 181 katastriüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine” eelnõu kooskõlastamine.

Tallinna Männikäbi Lasteaed on koostanud uue arengukava aastateks 2014 – 2016 ning halduskogu toetas selle kooskõlastamist ühehäälselt. Arengukava ümber jutustama ei hakkaks, eelpool toodud viite alt leiab terve eelnõu.

58830 ruutmeetrise pindalaga Kadaka tee 181 katastriüksust taotletakse munitsipaalomandisse aga ettevõtte Tallinna Soojus omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana.

Kadaka tee 181

Krundil asuvad nii katlamaja kui ka veepuhastusjaam, laod, pumbajaamad ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised. Munitsipaalomandisse taotlemise käigus seatakse ka tähtajaline (50 aastat), tasuta hoonestusõigus aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks, kellel lasuks edaspidi hoonestusõiguse alal asuvate hoonete korrashoiukohustus ja kindlustuskohustus, samuti kinnisasjal lasuvate maksude ja avalik-õiguslike reaalkoormatiste kandmise kohustus.

Kuna tegemist on maareformi loogilise jätkuga, otsustas halduskogu ka seda eelnõu ühehäälselt toetada.

Sedasi siis seekord.