2013. aasta kohalikud valimised! Kandideerin SDE Mustamäe linnaosa nimekirjas Tallinna Linnavolikogu ja Mustamäe halduskogu valimisel. Mind on selle puhul tähistanud numbriga 1498.

Valimised, jälle need valimised. Viimased kaks koosseisu olen olnud Mustamäe halduskogu liige, sh 4 aastat halduskogu aseesimehena, ning üldiselt linnaosas ja linnas toimuvaga üsna kursis. Usun, et omandatud kogemustest ja kogutud arvamustest piisab ka edaspidi panustamiseks kas linnaosa halduskogus või linnavolikogus. Samas hoidun seekord suurtest, üksikisikuna täitmatutest, lubadustest ning üldjoones luban lihtsalt anda enda parima, lähtuda parimast kättesaadavast informatsioonist ning teadmistest,  luban enda otsused alati ise langetada ning neid vajadusel siinsamas blogis tutvustada ja põhjendada.

Mõned teemad on aga isiklikult südamelähedasemad kui teised, altpoolt leiabki seega mõned minu seisukohad, mis ka varasemalt blogis või meedias välja öelnud olen. Kui leiad, et need ka Sinu mõtetega sarnanevad, hindan Sinu toetust kõrgelt ka eelolevatel valimistel!

 • Noored

  Noored

  Noorte võimalused kaasa rääkida peavad suurenema. Tallinna Noortevolikogu struktuur, valimise viis ja õigused tuleb sätestada linna põhimääruses. Noortevolikogu tuleb valida noorte poolt demokraatlikult ja otse ning selle esindajad tuleb kaasata volikogu ja halduskogude komisjonide töösse. Tallinnas tuleb suurendada mitteformaalse ja formaalse hariduse lõimimist läbi linna ja noorteühenduste ühisprojektide ja info levitamise ning linnapoolsed toetused noorteühendustes tehtavale noorsootööle peavad suurenema.

 • Linnajuhtimine

  Linnajuhtimine

  Linna juhtimine peab olema senisest tõhusam. Üleliigsed juhtimistasandid tuleb kaotada ning suhtlus linnaga peab olema võimalikult lihtne. Halduskogude pädevust tuleb laiendada, senised linnaosavanemate ülesanded tuleb delegeerida halduskogudele ning linnaosade poliitiline juhtimine läbi linnaosavanemate tuleb kaotada, halduskogul peab olema otsustusõigus detailplaneeringute ja linnaosa eelarve osas. Linnaosavalitsuste asemel peab olema linnaosa teeninduspunkt ning otseselt linlastega igapäevaselt mitte kokku puutuvad ametnikud ning nende ülesanded saab tsentraliseerida. Ametitest Munitsipaalpolitseisse koondatud ülesanded tuleb viia tagasi asjakohastesse ametitesse ning seejärel uuesti hinnata MUPO vajalikkust.

 • Mustamäe

  Mustamäe

  Mustamäe ei ole veel kaotatud, lõplikult getostunud. Mustamäel tuleb tõsisemalt rääkida elamufondi ja elukeskkonna uuendamisest, tuleb rääkida rohealadest ja rohelisest Mustamäest sh hetkel üsna kurvast heakorrast, tuleb rääkida linnaosa elanike jaoks oluliseks probleemiks jäänud parkimisest, koolide-lasteaedade ning neid ümbritseva infrastruktuuri korrastamisest ja arendamisest, Mustamäel tuleb rääkida TTÜ-Tehnopoli-haigla-kodanikeühenduste-linna aktiivsest ja sisulisest koostööst, tuleb rääkida uue, uuesti atraktiivse elukeskkonna arendamisest kus kõik soovitav oleks käe-jala ulatuses kuid linnaosal oleks siiski suurepärane ühendus ülejäänud linnaga ning paljust muust. Mustamäe lähiaastate suurimaks võimaluseks on parkimise vähendamine õuealadel ning nende arendamine sotsiaalset ühtekuuluvustunnet arendavateks poolprivaatseteks ruumideks.

 • Kaasamine ja osalus

  Kaasamine ja osalus

  Tallinn peab igati toetama tallinlaste aktiivsemat osalemist linnaelu kujundamisel.Tallinna Volikogu või linnavalitsuse otsuse eelnõu algatamise võimalus tuleb anda ka tallinlasele. Õiguslik alus selleks on seaduses olemas, tuleb luua lihtne süsteem, muuta see kasutajasõbralikuks ning tutvustada tallinlasele kui head võimalust enda elukeskkonna arendamisel osaleda. Sama platvormi kaudu peavad avalikuks kommenteerimiseks saama ka kõik volikogu ja linnavalitsuse poolt algatatud eelnõud, otsused, arengukavad jms. Tallinlase kodukoha arengutega kursisolekut tuleb parandada. Näiteks detailplaneeringute menetlemisel võiks lähiümbruse elanikele jõuda vastav informatsioon e-postiga koju kätte. 

 • Keskkond

  Keskkond

  Tallinnal on tarvis terviklikku pikaajalist keskkonnastrateegiat koos reaalse rakenduskava ja eelarvega. Strateegia peab hõlmama kõiki linnaelu valdkondi läbivalt ning selle koostamises ja elluviimisel peavad lisaks linnaasutustele osalema nii kodanikuühendused, tallinlased kui ka kodumaised ja välismaised eksperdid. Kaasaegsetele (keskkonna)põhimõtetele vastavusse viia kõik linna asutused ning alustada tuleb programmidega mis toetavad nii ettevõtete kui korterelamute keskonnalaseid arendusi.

 • Avalike suhete eelarve

  Avalike suhete eelarve

  Mina ei ole kindel, et see eelarve on liiga suur. Võimalik, et on, võimalik, et ei ole. Küll aga olen ma kindel, et seda raha kasutatakse valesti. Ühepoolse suhtluse (TV, ajalehed) arendamise asemel tuleb arendada kahepoolset suhtlust, senisest enam tuleb leida reaalseid võimalusi tallinlaste aktiivsemaks kaasamiseks linnaellu. Linnaosade lehed tuleb sulgeda ning koondada ühtseks, senisest oluliselt mahukamaks ja sisukamaks ülelinnaliseks ajakirjaks. Tallinna TV võiks muuta veebipõhiseks telekanaliks.

 • Heakord

  Heakord

  Tallinn võiks olla tõeline Läänemere pärl kuid räämas ja koristamata linn ei saa selleks kunagi. Linna heakorrale ja elukeskkonna parendamisele ette nähtud eelarvevahendeid tuleb märkimisväärselt suurendada ning heakorra tagamine linnas tuleb tsentraliseerida.

 • Parkimine

  Parkimine

  Parkimise osas tuleb senised regulatsioonid üle vaadata, igas tänases linnaosas peab parkimismajade abil viima parkimiskohtade arvu võrdsele tasemele reaalse vajadusega, vajadusel tuleb praeguse kaose likvideerimiseks kehtestada täiendavaid piiranguid ja nõudeid majadevahelistel teedel (kahjuks ka haljasaladel) parkimise reguleerimiseks. Näiteks Mustamäel võiks kaaluda vanade garaažiühistute (mitmes kohas osaliselt maa-all asuvad garaažid näiteks) ümberarendamist parkimismajadeks PPP projektide raames.

 • Läbipaistev linnajuhtimine

  Läbipaistev linnajuhtimine

  Tallinna eelarve tuleb lahti kirjutada nii detailselt, et linnakodanik saaks seda lugedes leida üles kõik konkreetsed kulutused. Sama detailne peab olema aruandlus. Linna laekumised ja kulud peavad olema reaalajas ja eranditult järgitavad. Ei mingeid salajasi lepinguid, läbirääkimisi jne. Etteplaneeritavad kulud tuleb ka ette planeerida, näiteks ei ole vastuvõetav erinevate spordi- ja meelelahutusürituste plaaniline toetamine reservfondidest.

 • Ühistransport

  Ühistransport

  Tallinna tasuta ühistransport peab jääma kuid Tallinn peab võrdselt kohtlema nii tallinlasi kui Tallinna külalisi. Diislit põletava transpordi ees tuleb eelisarendada elektri-, alternatiiv- või hübriidtransporti. Trolliliikluse korraldamine Tallinnas ei ole põhjendatud ega jätkusuutlik, seega toetan senise veeremi uuendamise asemel olemasolevate trolliliinide asendamist bussiliinidega. Lisaks linnaosade ja keskuse vahelise ühenduse arendamisele tuleb senisest enam tähelepanu pöörata ka linnaosade omavahelistele ühendustele.

 • Poliitilised kokkulepped

  Poliitilised kokkulepped

  Ma ei toeta valimiskampaaniat stiilis kõik vs. Keskerakond kui selline. Valimiskampaania peab tulema sisuline ning võimaluse tekkimisel leian, et läbirääkimised ei tohi olla välistatud (ka ette ebareaalsete tingimuste esitamine on välistamine) ühegi jõuga kuid võimalusel eelistan näha Tallinnas vasakpoolset või vasaktsentristlikku koalitsiooni. Leian aga, et järgmine opositsioon ja koalitsioon võiksid omavahel senisest palju edukamalt koostööd teha ja olen alati valmis ületama erakondadevahelisi piire.